Splošni pogoji poslovanja


SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI IN NAROČILA STORITEV, KI JIH PONUJA Katja Ujčič, Katja Ujčič, s.p., Knobleharjeva 18, 1000 Ljubljana.


UVODNE DOLOČBE

 • Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani ter pravice in obveznosti naročnikov storitev, ki jih ponuja spletna stran oziroma Katja Ujčič, Katja Ujčič, s.p., Knobleharjeva 18, 1000 Ljubljana.
 • Oseba, ki obišče spletno stran ali jo uporablja na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, če sklene s Katjo Ujčič kakršno koli pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.
 • Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi.
 • V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temveč se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov. Druge določbe splošnih pogojev v tem primeru veljajo še naprej.
 • Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadar koli seznani.


2. UPORABA POJMOV

 • Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran , vendar ne naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov.
 • Je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način z izpolnitvijo spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.
 • Naročnik je oseba, ki naroči katero koli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran oziroma Katja Ujčič.
 • Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani ter ponudnik je Katja Ujčič, Katja Ujčič, s.p., Knobleharjeva 18, 1000 Ljubljana.


3. PONUDBA OZIROMA OPRAVLJANJE STORITEV

 • Katja Ujčič oziroma z njene strani pooblaščene osebe nudijo svetovanje, poučevanje, izobraževanja, seminarje, inštruiranja in druge podobne storitve po naprej predvidenih programih ali individualno.
 • Katja Ujčič ne ponuja zdravstvenih storitev, storitev zdravstvene terapije ter psihoterapije, ponudba storitev ter programov pa tudi ni nadomestilo za klasično medicino.
 • Katja Ujčič si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine sodelovanje s stranko, če ugotovi, da sodelovanje s stranko ni več mogoče. V tem primeru se stranki, če je le-ta plačala paketno storitve, povrne denar v višini preostalih še neopravljenih storitev.
 • Uporabnik spletne strani oziroma naročnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran oziroma Katja Ujčič, Katja Ujčič, s.p., Knobleharjeva 18, 1000 Ljubljana. V primeru, da se posameznik odloči sodelovati v predvidenem programu in naroči storitev, se strinja, da so mu na voljo samo storitve, ki so predvidene v okviru tega programa. Ponudnik ima do trenutka izvedbe programa pravico do spremembe le-tega, o čemer bo naročnika obvestil do začetka izvajanja programa.
 • Z naročilom storitev oziroma programa se uporabnik oziroma naročnik zaveže, da bo pokazal ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do ponudnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe oziroma do ostalih uporabnikov oziroma naročnikov, v kolikor gre za skupinski program, hkrati pa tudi, da bo upošteval pravila oziroma navodila, dana znotraj programa. V primeru, da uporabnik oziroma naročnik tega ne bo storil, je ponudniku oziroma morebitnim drugim uporabnikom oziroma naročnikom odgovoren za vso povzročeno škodo. V kolikor je zaradi neustreznega obnašanja oziroma neupoštevanja pravil s strani posameznega uporabnika oziroma naročnika ogroženo zdravje oziroma življenje drugih oseb oziroma živali, ima ponudnik pravico, da uporabnika oziroma naročnika kadarkoli izključi iz programa.

4. NAROČILO STORITEV

 • Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev, ki je dostopna na spletni strani oziroma ki jo ponuja Katja Ujčič, lahko to stori na več načinov, in sicer z izpolnitvijo obrazca na spletni strani, ali z oddajo naročila preko elektronskega naslova ali po pošti.
 • Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:
  • storitev, ki se naroča,
  • ime in priimek naročnika,
  • kontaktne podatke – telefonska številka ali elektronski naslov.
 • Naročnik, ki odda naročilo za storitev, z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naročila na način, opisan v prejšnji točki, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.
 • V trenutku, ko je bila storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da ponudnik storitve še ni pričel izvajati, vendar najkasneje 30 dni pred pričetkom izvajanja storitev. V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana, tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev.
 • V kolikor je stranka vključena v programe, ki se plačujejo mesečno, se naročnik zavezuje plačevati storitev ob koncu meseca za število izvedenih storitev po dogovorjeni ceni.
 • V kolikor je stranka vključena v programe, ki se plačujejo po paketih, se naročnik zavezuje plačati storitev enkratno v celoti pred pričetkom programa ali v dogovorjenih obrokih po dogovorjeni ceni pred iztekom programa. 
 • V primeru odpovedi storitve mora naročnik obvestiti ponudnika vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom, drugače je storitev obračunana v celoti. V primeru zamude se storitev obračuna v celoti.
 • Glede na naravo storitev, ki jih ponuja Katja Ujčič, se naročnik storitev izrecno strinja, da od ponudnika ne bo zahteval povračila škode v primeru ne izvedbe naročenih storitev oziroma programov.

5. CENE IN NAČIN PLAČILA

 • Cene storitev, ki jih ponuja Katja Ujčič, so v evrih brez DDV (nisem zavezanec za DDV).
 • Za informacijske proizvode, programe in svetovalne pakete, kjer cene na spletni strani niso objavljene, se cene plačajo vnaprej oz. skladno s pogoji, predstavljenimi na sestanku (telefonskem, Skype ali osebnem).
 • Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene vseh storitev.  
 • V primeru paketnih storitev velja za naročnika cena, prejeta kot ponudba s strani ponudnika. 
 • Naročnik lahko naročene izdelke plača po predračunu, z nakazilom na Katja Ujčič, s.p., Knobleharjeva 18, 1000 Ljubljana.
 • Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic si upravljavec pridrži pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo. V kolikor naročnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero upravljavec spletne strani ne odgovarja.

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 • Upravljavec spletne strani se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe te spletne strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo iz njegove sfere.
 • Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor ali računalniški virusi.
 • Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.
 • Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali izvedbi oziroma udeležbi v programih in ostalih storitvah, ki jih ponuja Katja Ujčič, oziroma ki jih slednja promovira. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice v okviru opravljenih storitev.
 • V primeru, da Katja Ujčič oziroma z njene strani pooblaščena oseba promovira program oziroma storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oziroma uporabnika splošni pogoji, ki jih objavi tisti ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter odgovornosti uporabljajo določbe splošnih pogojev oziroma pravil programa drugega ponudnika, Katja Ujčič pa za morebitno škodo, ki bi naročniku oziroma ponudniku nastala iz tega programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.
 • Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naročniku zato, ker v okviru programa oziroma storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.
 • Katja Ujčič ali z njene strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oziroma naročnika storitev oziroma programa, prav tako ne daje nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oziroma naročniku vsebina storitve oziroma programa ustrezala. Uporabnik oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v celoti odgovoren za svoj uspeh v programu oziroma v okviru storitev, ki jih je naročil.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 • Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne strani je Katja Ujčič, Katja Ujčič, s.p., Knobleharjeva 18, 1000 Ljubljana. Upravljavec spletne strani se zaveže hkrati kot upravljavec osebnih podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne strani ter morebitnega uporabnika ali naročnika skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Hkrati se zaveže uporabiti vse ustrezne organizacijske, tehnične in druge postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.
 • Obiskovalec spletne strani, ki postane uporabnik ali naročnik, s posredovanjem svojih osebnih podatkov oziroma z oddajo naročila ter s sprejemom predmetnih splošnih pogojev podaja izrecno soglasje ter skladno z določili ZVOP-1 tudi osebno privolitev, da sme upravljavec obdelovati osebne podatke, ki jih je le-ta posredoval, in sicer za namene izdelave analiz ter za namene ponujanja blaga in storitev (neposredno trženje). V primeru, da je neposredno ob registraciji označil, da določenih obvestil ne želi prejemati, se upravljavec osebnih podatkov zaveže, da mu takšnih obvestil ne bo pošiljal.
 • Skladno s 30. členom ZVOP-1 lahko uporabnik ali naročnik kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirko svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec osebnih podatkov. Slednji mu mora na njegovo zahtevo tudi potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje. Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo registriranega uporabnika slednjemu posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, mu posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podali in za kakšen namen, dati mu mora informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dati mu mora tudi informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter registriranemu uporabniku pojasniti tehnične postopke odločanja v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.
 • Uporabnik ali naročnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo svojih podatkov, zbranih neposredno ob posredovanju osebnih podatkov ali naročilu ali kasneje v postopku spreminjanja le-teh. Takšno zahtevo lahko registrirani uporabnik odda pisno preko pošte ali preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov se zaveže, da bo glede na zahtevo uporabnika ali naročnika nemudoma, najkasneje pa v rok 15 (petnajst) dni od prejema zahteve, preprečil uporabo osebnih podatkov registriranega uporabnika. O tem bo v roku 5 (pet) dneh na isti način, kot je prejel zahtevo, obvestil uporabnika ali naročnika, ki je to zahteval.
 • Uporabnik ali naročnik, ki ne želi, da mu upravljavec spletne strani pošilja obvestila ali ponudbe, ima možnost podaje odjave. Odjava se poda s klikom na povezavo, ki je dostopna v prejetem elektronskem sporočilu s strani upravljavca osebnih podatkov. Odjava se opravi nemudoma, v primeru tehničnih težav pa najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve za odjavo.
 • Uporaba in varstvo osebnih podatkov je podrobneje opredeljeno v Politiki zasebnosti.
 • Spletna stran uporablja piškotke za lažjo povezavo obiskovalca oziroma uporabnika in personalizacijo morebitnih naročenih storitev. Piškotek je manjša datoteka, ki ga spletno mesto, ki ga uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani obišče, pošlje brskalniku in se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki ne dovoljujejo branja podatkov, ki jih ima obiskovalec oziroma uporabnik shranjene na svojem trdem disku, temveč ti ostanejo zaupni.
 • Obiskovalec spletne strani lahko nastavitve na svojem računalniku prilagodi, tako da piškotke izključi ali jih pogojno uporablja, lahko pa jih tudi izbriše, kar lahko povzroči, da ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. Če obiskovalčev spletni brskalnik ali obiskovalec piškotek zavrne, je lahko dostop do storitev na spletni strani omejen ali onemogočen.
 • Ko obiskovalec, ki želi postati uporabnik oziroma naročnik, naroči program oz. katero od storitev, dostopno na navedeni spletni strani, naroči storitev ali pošlje svoje osebne podatke, poda tudi izrecno in osebno soglasje za namestitev piškotkov ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in obdelujejo tudi drugi podatki, vključno z možnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene neposrednega trženja.

8. AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 • Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na spletni strani ali v okviru programa, so avtorsko delo ter uživajo zaščito skladno z določili zakonodaje s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršna koli drugačna uporaba vsebine spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine.
 • Prepovedana je kakršna koli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani , razen z izrecnim dovoljenjem podjetja Katja Ujčič.
 • Vsaka storitev oziroma program, ki je objavljen na spletni strani oziroma ki ga ponuja Katja Ujčič, je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizične osebe, za katero ponudnik promovira storitev ali program. Kakršna koli neupravičena uporaba vsebine programov oziroma storitev (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) oziroma prejetih predmetov, listin ter brošur v okviru programa v komercialne namene je prepovedana.

9. POMOČ STRANKAM in REŠEVANJE SPOROV

 • Obiskovalec, uporabnik ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov info@katjaujcic.com ali neposredno na naslov, Katja Ujčič, Katja Ujčič, s.p., Knobleharjeva 18, 1000 Ljubljana. Upravljavec oziroma ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljavcem oziroma ponudnikom na drugo, pristojno po zakonu pristojno sodišče.